Kövess minket

Általános célok és feladatok

Ébresszük fel a tanulóban a kedvet elődei nyelvének megtanulásához, kultúrájának megőrzéséhez.
Nyelvtudásuk a VI.o. végén fejlesszük az európai minimumszint: A1-re, a VIII.o. végén az európai küszöbszint: B1-re (önálló nyelvhasználó), a XII.o. végén az európai középszint: B2-re (önálló nyelvhasználó).
Megfelelő témákkal, önálló munkavégzéssel képes legyen iskolaidőn kívül is a bolgár nyelvvel és kultúrával foglalkozni.


Célok, feladatok évfolyamonkénti bontásban

VI. évfolyam végén

 • helyes artikuláció, helyes kiejtés, hangsúlyozás
 • írás, olvasás megkezdése
 • olvasási tempó fejlesztése
 • a cirill betűs írásjelek elsajátítása, interferencia elkerülése
 • helyes szórend használata
 • nyelvtani ismeretek alkalmazása
 • helyesírási készségek fejlesztése
 • a helyesírás alapjainak elsajátítása
 • feldolgozott szöveghez kapcsolódó feladatok önálló megoldása


VIII. évfolyam végén

 • a bolgár nyelv használata hétköznapi kommunikációs helyzetekben
 • információ kérés és adás bolgár nyelven
 • alakuljon ki a bolgár nyelvű olvasás igénye
 • Rövid tudományos-tankönyvi szöveg megértése.
 • érdeklődés a bolgárok élete és kultúrája iránt, a bolgár kultúra és szokások ismerése
 • a nyelvtudás segítsen a tanulókat abban, hogy magyarországi bolgárként Európa polgárai lehessenek
 • A bolgár és magyar folklórban közös mesék megértése; közmondások és szólások.
 • Kifejező olvasás, versek, dalok, játékok előadása könyv nélkül.
 • Saját szöveg szerkesztésének készsége.
 • Beszédfordulatok elsajátítása a bolgár beszédetikett köréből.
 • Szöveg írásos megformálásának készsége a bolgár beszédetikettnek megfelelően - gratuláció meghívás, hirdetés, levél stb.
 • A szókincs aktivizálása szinonimák, antonimák és homonimák segítségével.
 • A szavak átvitt értelmének megértése a bolgár nyelvben. Értelmező szótár használata.
 • A nembeli különbségek érzékelése végződés nélküli névszóknál.
 • Helyesírási hibák kijavításának készsége. Helyesírási szótár használatának készsége.


XII. évfolyam végén

 • Különböző stílusú és műfajú szövegek olvasása logikai hangsúllyal. Olvasáskultúra.
 • Szépirodalmi szövegek megértése és értelmezése. Tudományos szövegek megértése és értelmezése.
 • Problémamegoldó vitakészség.
 • Önálló jegyzetelés. A lényeg kiemelése. Összegzés.
 • Olyan szókincs birtoklása, amely lehetővé teszi a teljes értékű érintkezést (bizonyos határokon belül) a népszerű tudományos és szépirodalmi közegben.
 • A bolgár nyelv kialakult terminológiai apparátusa a magyar nyelven iskolában tanult irodalomtudományi terminusok körében, valamint más tantárgyak legfontosabb terminusai.
 • A nyelvek közötti kapcsolatok és kölcsönhatások értelmezése. Az interferencia leküzdése.
 • A két nyelv különbségeinek értelmezése a hangsúly és intonáció tekintetében.
 • A logikai hangsúly célszerű alkalmazása.
 • A bolgár és a magyar helyesírás, nyelvhelyesség és központozás kapcsolatainak értelmezése.
 • Bolgár népismeret


Általános célok és feladatok

 • A múlt megismerése során az identitástudat és jövőkép kialakítása.
 • A tanulók ismerkedjenek meg a magyarországi bolgárok legfontosabb hagyományaival és kultúrájával.
 • Igazodjanak el a mai kisebbségi helyzetben, ismerjék a szervezeteket, a testületeket és a sajtót, ösztönözzük őket arra, hogy a tanulmányok befejezése után is foglalkozzanak a magyarországi bolgárok kultúrájával.
 • A tanulók tudják a magyarországi bolgárok helyzetét az európai dimenzióban elhelyezni.