Kövess minket

Általános fejlesztési követelmények

I-VI. évfolyam

A rokoni és családi kapcsolatok elemzése. Családtagok megszólítása különböző szituációkban.
Ismert környezetben való tájékozódás és kommunikáció alapvető formáinak (pl. köszönés, megismerkedés). Önálló tájékozódás és kommunikáció ismert környezetben. Útmutatás alapján az ismeretlen környezetben való tájékozódásra és kommunikációra vonatkozó feladatok megoldása.
A családban hagyományosan megült ünnepekhez kapcsolódó szokások gyűjtése. A család és a rokonság életének fontos eseményei (pl. születésnapok, ünnepek, fontos évfordulók), saját élmények feldolgozása.
Az ünnepekkel kapcsolatos dalok gyűjtése, köszöntők, jókívánságok tanulása, szurvacska, martenica készítése.
A bolgár múltról szóló elbeszélések elemzése, a személyiségek történelmi szerepének jellemzése.
Legyen elképzelése a bolgár nép történetéről. Információk gyűjtése családból és történelmi olvasmányokból. A monda, a legenda megkülönböztetése a valóságtól.
Események elhelyezése a történelmi sorrendben. A megismert események helyének megmutatása a történelmi térképen. Kapcsolja össze a tanult történelmi és kultúrtörténeti eseményeket a történelmi személyiségekkel; alapvető történelmi szókincs segítségével mesélje el a történelmi eseményeket; ismerje az adatok forrásait - írott és tárgyi; ismerje a bolgárok hagyományait és ünnepeit, és el tudjon mondani néhányat közülük.
A bolgár népzene és műzene hallgatása, összehasonlítása. A bolgár népzenére jellemző egyenetlen 5/8-os és 7/8-os ritmusok megfigyelése és utánzása mozgással és hangzással.
Az alapvető mozdulatok és lépések elsajátítása és gyakorlása. Érdeklődés kialakulása a leghíresebb bolgár együttesek iránt. A népi horók táncolása.
Rendelkezzen a tömegkommunikációs eszközök használatának alapvető képességével, tudjon ezekből információt meríteni, különös tekintettel a bolgár hírforrásokra.


VII-VIII. évfolyam

A bolgár diaszpóra fogalmának értelmezése. Anyaggyűjtés a magyarországi bolgárok családi és közösségi szokásairól. A bolgár és a magyar szokások interferenciájának megfigyelése. Az asszimiláció fogalmának megvitatása.
Gyűjtsön tömegkommunikációs eszközökből a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó híreket.
Állítson össze kronológiai és szinkrontáblázatokat a tanult eseményekről és személyiségekről. Állapítsa meg a bolgár, magyar és a világtörténelem eseményeinek egyidejűségét és vesse össze azokat.
Gyűjtsön információt egy adott problémáról a segédkönyvekből és rendszerezze azokat szóban.
Az elsajátított tananyaghoz fogalmazzon meg kérdéseket, és tegye fel azokat diáktársainak korrekt formában.
A bolgár motívumok felfedezésének gyakorlása a művészetben.
A bolgár tánc alapvető ritmikus mozdulatainak elsajátítása. Egyes, páros és körtáncok gyakorlása.
Alakuljon ki a különböző információs források használatának képessége: sajtó, rádió, televízió, Internet, könyvtárak.
A tömegkommunikációs közlések helyes értelmezésének, kritikus megfigyelésének gyakorlása.


IX-XII. évfolyam

Tanulmányozza a magyarországi bolgárok életét és ünneprendszerét. Vesse össze a hagyományos és a mai szokásrendszert. Mutasson rá a bolgár elemekre az ünneprendszerben, és vonja le a következtetést az asszimiláció mértékéről.
A megemlékezések és az ünnepek értelmezése (pl. szertartások, dalok, táncok, viselet, szimbolika, helye a szertartásrendszerben szempontjából).
Helyezze el az időben a kultúra területén kiemelkedő alkotókat, és kösse őket konkrét történelmi szöveghez.
Fogalmazzon meg a tanult történelmi eseményekkel, alakokkal, eszmékkel, fogalmakkal kapcsolatos kérdéseket.
Konkrét történelmi kérdés szóbeli és írásbeli kidolgozásához tudjon érveket megfogalmazni, és tudja azokat bizonyítani.
Kommunikáljanak egymás között a csoportmunka idején.
A kulturális eredmények kapcsolata a történelmi adottságokkal és a környezettel, a hagyományokkal és a folklórral. A hagyomány és a modernitás fogalmának pontosítása, azok összefüggése.
Kelet és Nyugat, centrum és periféria fogalmának eredetének és jelentésének értelmezése.
Rendelkezzen a tömegkommunikációs eszközök tudatos használatának képességével.
Az oktatási és kulturális intézmények szerepének értékelése a kisebbség kulturális autonómiájának biztosításában.