Kövess minket

Témakörök

I-VI. évfolyam

 • Család és rokonság
 • Szülők, rokonok, család megnevezése, kapcsolatai.
 • A közvetlen környezet - otthon és iskola, az utca, a lakókörnyezet, a közlekedési eszközök, viselkedés idősebbekkel és fiatalabbakkal.
 • A hagyományok ápolása.
 • Családi hagyományok - szokások és ünnepek (pl. születés, esküvő, temetés, név- és születésnap).
 • Népi, vallási és állami ünnepek.
 • Bulgária
 • Bulgária földrajzi fekvése, határai, felszíne, fővárosa, történelmi helyei.
 • Bulgária államiságának jelképei: zászló, címer, himnusz.
 • Bulgária lakossága: eredet, vallás, etnikai összetétel, határon túli bolgár közösségek.
 • Események és személyek a bolgár múltból.
 • A bolgárok múltja
 • Trákok, szlávok és protobolgárok.
 • A bolgár állam: a határok, a keresztény vallás, az írásbeliség, az irodalom, az írott törvények.
 • A bolgár uralkodó szerepe a társadalomban: népének egyesítője, a kultúra pártfogója és a vallás oltalmazója.
 • Bulgária az Oszmán Birodalomban: az iszlám és a pravoszláv vallás - ellentétek és együttélés.
 • A bolgárok élete falun és városban.
 • A bolgár nemzeti eszme - a bolgárok ébredése: Paiszij Hilendarszki, Szofronij Vracsanszki, Petar Beron, Vaszil Aprilov. A bolgár nemzeti egyház szerepe.
 • Fegyverrel a szabadságért: Rakovszki, Levszki, Karavelov, Botev.
 • A bolgárok újjászületés-kori mindennapjai (pl. oktatás, ruházkodás, viselkedés, érdeklődési kör, modernizációs törekvések, európai integrálódás).
 • A polgárosodás korának jellegzetes szereplői (pl. a kereskedő, a tanár, az iparos, a pap, a forradalmár, az újságíró).
 • A bolgár nemzeti kérdés - nemzetegyesítési törekvések.
 • A bolgár állam felépítése: az állam helyreállítása, az állami apparátus kiépítése, modernizáció, a nemzet egyesítése érdekében folytatott háborúk.
 • A bolgárok kultúrája
 • Zene - népzene és műzene.
 • Képzőművészet - híres bolgár festők és műveik, a népművészet és néhány, a tömegtájékoztatási eszközökben használt jelrendszer alapfokú ismerete.
 • Népköltés (pl. népmesék, mondák és legendák, népköltészet, közmondások és szólások).
 • Ritmikus mozdulatok zenére, táncmozdulatok. Népi horók. A legnépszerűbb bolgár tánc, a "racsenica" története és kialakulása. Tánc. Táncmozdulatok elsajátítása. Magyarországon működő bolgár tánccsoportok.
 • Hagyományos és elektronikus média szerepe és lehetőségei.


VII-VIII. évfolyam

 • Környezet
 • Bolgár nemzeti kisebbség Magyarországon.
 • A bolgárok betelepedésének szakaszai.
 • A bolgár közösség összetétele.
 • A magyarországi bolgárok hagyományai és szokásai.
 • Kisebbségi intézmények és kisebbségi jogok.
 • Bulgária
 • Bulgária helye az európai kontinensen és a Balkán-félszigeten.
 • Földrajzi fekvés - határok, terület és partvonal.
 • Természet és természeti tájak.
 • Lakosság - lélekszám, eloszlás, népsűrűség, összetétel, életmód és kultúra, problémák.
 • Gazdaság.
 • Települések.
 • Államigazgatás és adminisztráció.
 • Tájegységek (pl. Duna folyó, Dunai síkság, Balkán-hegység, Felső-trák alföld, Rila-rodopei terület, Fekete-tenger, a bolgár fekete-tengeri partvidék).
 • Szülőhely (melyik bolgár vidékről származik a családom).
 • Ökológiai problémák, természetvédelmi objektumok és területek.
 • Múlt
 • Őstörténet és ókor:
 • Bolgár területek az ókorban - az antik civilizációk kultúrájának és történelmének elválaszthatatlan része.
 • A várnai nekropolisz.
 • A trákok kapcsolata a görög civilizációval. Bolgár területek a Római Birodalomban - a római városi kultúra és a trákok kultúrájának kölcsönhatása.
 • Középkor:
 • Szerves kapcsolat a nemzeti és a világtörténelem között - a bolgár állam szerepe, mint az első középkori államok egyike, valamint a később kifejlődött szláv nyelvek alapjául szolgáló óbolgár nyelv szerepe. A bolgár kultúra - Európa és a keresztény világ része.
 • Kultúra
 • Népi kultúra
 • Hagyományos bolgár férfi és női viselet, területi felosztása.
 • A bolgár ház (pl. a falusi ház helyiségei és azok funkciója, berendezés, gazdasági épületek, műhelyek, közlekedési eszközök. A városi ház fajtái és régiók).
 • Képzőművészet és vizuális kultúra.
 • A bolgár képzőművészet elhelyezése Európa és a világ művészetének kontextusába.
 • A műelemzés legfontosabb módszerei.
 • A bolgár film kezdetei és fejlődése.
 • Televíziós és videokultúra.
 • Tánc. Népi horók elsajátítása: pravo horó, pajduska csetvorka, makedon horó, ajtoszi racsenica, dajcsovo horó.
 • Hagyományos és elektronikus média.
 • Bolgár nyelvű médiák Magyarországon.
 • Az anyaország médiái.
 • Információ-hozzáférés. Anyanyelvű információhoz való jog.


IX-XII. évfolyam

 • Környezet
 • A bolgárok hagyományos szokásrendszere.
 • Családi szokások (pl. születés, esküvő, temetés).
 • Naptári ünnepekhez kapcsolódó szokások (pl. karácsony, újév, tavaszi ünnepi ciklus - Trifon-nap, Baba Marta, Lázár-nap, húsvét, Szent György-nap, nyári-őszi ünnepi ciklus - Enjo-nap, Illés-nap, Dimitar-nap).
 • Hivatalos bolgár ünnepek: történelmi esemény és az ünneppel kapcsolatos szimbolika. (Pl. március 3. - a felszabadulás napja, május 24. - a bolgár kultúra és a szláv írásbeliség ünnepe, szeptember 6. - Bulgária egyesítése, szeptember 22. - Bulgária függetlenségének napja).
 • Bulgária
 • Természeti kincsek és ökológia.
 • A társadalom politikai és gazdasági rendszere.
 • A lakosság és a települések földrajza - urbanizáció és demográfiai problémák. Földrajzi régiók.
 • Múlt
 • Újkor. A bolgár területek az oszmán birodalomban a XVI-XVII. században, Európának a birodalomra gyakorolt hatása a XVIII. század után, a bolgárok mozgalma és harca a szellemi egyenjogúságért és a nemzeti felszabadításért a XIX. században. Bulgária helye a világtörténelemben a felszabadulás után, az új realitásokhoz való gyors alkalmazkodása és európai állammá fejlődése. A nemzeti kérdés megoldására tett kísérletek és a nemzetkoncepció védelme.
 • A bolgár lakosság migrációja a török uralom idején és a felszabadulás után.
 • Legújabb kor. A totalitárius rendszer kialakulása és megszilárdulása a második világháború után.
 • A gazdasági, társadalmi és demográfiai struktúra változásai.
 • A totalitárius rendszer bukása és annak következményei.
 • A nagyhatalmak és Bulgária.
 • Bulgária és a Balkán.
 • A bolgárok geopolitikai térbeli elhelyezkedése az évszázadok során.
 • Kultúra
 • A modern bolgár kultúra kialakulása - hagyományok és korszerűség. (Irodalom, zene, képzőművészet, építészet, színház, film.)
 • A pravoszláv vallás - a nemzeti identitás megőrzője. A nemzeti egyház szerepe.
 • A civil szervezetek szerepe a modern társadalomban. Jogok és kötelességek, a jogbiztosítékok, az állami és a civil szféra közötti kapcsolat.
 • A tömegtájékoztatás (pl. sajtó, rádió, televízió, információs és interaktív hálózatok) és a közvélemény.
 • A média hatása a közösségek formálódása és az emberi érintkezésre.