• Önkormányzatok
 • Iskola
 • Óvoda
 • Egyház
 • Tánccsoportok
 • Színház
A jelenleg hivatalban lévő Bolgár Országos Önkormányzat 2007. március 23-án alakult meg. Elnöke dr. Muszev Dancso, alelnökei Andonov Alekszi, Hadzsikosztova Gabriella és Karailiev Iván.
 
Tagjai: Bajcsev Borisz Iván, Bajcsev Encsev Péter, Belosinov Dragetta, Bonev Jordán, Canov Hrisztov Marin, Dr. Irinkov Dimiter Mihály, Ivanov Emil, Jorgov Cvjatkó, Kalicov Vladimir, Kirkov Konsztantinov Vladimir, Kusev Nikola, Major Ádámné, Miskolczi Dimitranka Dimitrova, Tanev Dimiter, Tütünkov-Hrisztov Jordán, Tyütyünkov Galin, Valcsev-Ivanov János, Varga Szimeon, Varga Zsanett, Varró Norbert, Vladova Ivanova Ivanka.

A Bolgár Országos Önkormányzat szoros együttműködésre törekszik a Magyarországi Bolgárok Egyesületével, amely a magyarországi bolgárság legjelentősebb civil szervezete.
Bővebben

 • Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskola

  A 2004-2005-ös tanév elején a Bolgár Országos Önkormányzat megalapította a Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskolát. A működési engedélyt augusztus 31-én írta alá dr. Magyar Bálint oktatási miniszter. Az iskola az ún. szombati iskola folytatása, amely több mint 10 éve létezett és a Bolgár Országos Önkormányzat finanszírozta nagyrészt pályázati pénzekből.

  Az iskola a Bolgár Országos Önkormányzat épületében kialakított osztályteremben tartja foglalkozásait. A diákok kor és bolgárnyelv-ismeret szerint beosztott csoportokban tanulják a bolgár nyelvet és a népismeretet.
  Bővebben
 • A Bolgár Nyelvoktató Kisebbségi Iskola nevelési programja

  Célok:

  • bolgár nemzetiségi nyelvoktatás
  • nemzeti hovatartozás érzésének megerősítése, közösség formálása nyelv és kultúra alapján
  • a bolgár kultúra megismertetése, a bolgár értékek közvetítése a nyelvi és népismereti órák keretében, és közösségi foglalkozásokon
  • alapvető kommunikációs készség kialakítása (családi és társadalmi közegben)
  • a bolgár nép történelmének megismertetése, illetve a kulturális emlékek ápolása,
  • a bolgár népzene, néptánc eredetiségének, gazdagságának és sokszínűségének bemutatása
  Bővebben
 • Helyzetelemzés

  Kiegészítő bolgár nyelvoktatás már 1994 óta folyik a Hriszto Botev Bolgárt-Magyar Általános Iskola és Gimnázium épületében a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának támogatásával. Ez az oktatás olyan iskolás gyerekek számára szerveződött, akik más magyarországi oktatási intézményben végzik tanulmányaikat, és az anyanyelvi ismereteiket ebben az oktatási formában szerzik meg vendégtanulóként.
  Bővebben
 • Helyi tanterv

  Az iskola képzési rendje

  Háromszintű bolgár nyelvoktatás – VI, VIII, XII osztálynak megfelelő tudásszínt elérése
  Bolgár népismeret

  Tanulói jogviszony:
  A kiegészítő kisebbségi oktatásban a tanuló vendégtanulóként vesz részt a Kt. 122§ (11). alapján. Az iskola köteles tájékoztatni a vendégtanulókat meg a szülőket és közbejárni, hogy abban az iskolában, ahol a gyerek rendes tanulói jogviszonyban van.
  A tanuló kérelmére a kiegészítő kisebbségi oktatásban szerzett osztályzatait az iskolai tanulmányaiba be kell számítani, ha a vendégtanulói jogviszonyban folytatott tanulmányok azonos évfolyamra esnek. Ha a kiegészítő kisebbségi oktatásban szerzett osztályzatot be kell számítani az iskolai tanulmányokba, a tanulót – kérelmére – fel kell menteni az idegen nyelv tanulása alól.
  Bővebben
 • Általános célok és feladatok

  Ébresszük fel a tanulóban a kedvet elődei nyelvének megtanulásához, kultúrájának megőrzéséhez.
  Nyelvtudásuk a VI.o. végén fejlesszük az európai minimumszint: A1-re, a VIII.o. végén az európai küszöbszint: B1-re (önálló nyelvhasználó), a XII.o. végén az európai középszint: B2-re (önálló nyelvhasználó).
  Megfelelő témákkal, önálló munkavégzéssel képes legyen iskolaidőn kívül is a bolgár nyelvvel és kultúrával foglalkozni.


  Célok, feladatok évfolyamonkénti bontásban

  VI. évfolyam végén

  • helyes artikuláció, helyes kiejtés, hangsúlyozás
  • írás, olvasás megkezdése
  • olvasási tempó fejlesztése
  • a cirill betűs írásjelek elsajátítása, interferencia elkerülése
  • helyes szórend használata
  • nyelvtani ismeretek alkalmazása
  • helyesírási készségek fejlesztése
  • a helyesírás alapjainak elsajátítása
  • feldolgozott szöveghez kapcsolódó feladatok önálló megoldása
  Bővebben
 • Általános fejlesztési követelmények

  I-VI. évfolyam

  A rokoni és családi kapcsolatok elemzése. Családtagok megszólítása különböző szituációkban.
  Ismert környezetben való tájékozódás és kommunikáció alapvető formáinak (pl. köszönés, megismerkedés). Önálló tájékozódás és kommunikáció ismert környezetben. Útmutatás alapján az ismeretlen környezetben való tájékozódásra és kommunikációra vonatkozó feladatok megoldása.
  A családban hagyományosan megült ünnepekhez kapcsolódó szokások gyűjtése. A család és a rokonság életének fontos eseményei (pl. születésnapok, ünnepek, fontos évfordulók), saját élmények feldolgozása.
  Az ünnepekkel kapcsolatos dalok gyűjtése, köszöntők, jókívánságok tanulása, szurvacska, martenica készítése.
  A bolgár múltról szóló elbeszélések elemzése, a személyiségek történelmi szerepének jellemzése. 
  Bővebben
 • Témakörök

  I-VI. évfolyam

  • Család és rokonság
  • Szülők, rokonok, család megnevezése, kapcsolatai.
  • A közvetlen környezet - otthon és iskola, az utca, a lakókörnyezet, a közlekedési eszközök, viselkedés idősebbekkel és fiatalabbakkal.
  • A hagyományok ápolása.
  • Családi hagyományok - szokások és ünnepek (pl. születés, esküvő, temetés, név- és születésnap).
  • Népi, vallási és állami ünnepek.
  • Bulgária
  • Bulgária földrajzi fekvése, határai, felszíne, fővárosa, történelmi helyei.
  • Bulgária államiságának jelképei: zászló, címer, himnusz.
  • Bulgária lakossága: eredet, vallás, etnikai összetétel, határon túli bolgár közösségek.
  • Események és személyek a bolgár múltból.
  Bővebben

Óvodánkban, amely 2008. február 1. óta működik, az óvodai nevelés magyar és bolgár nyelvén folyik. Arra törekszünk, hogy a gyermekek gondozásában részt vevő felnőttek is lehetőség szerint ismerjék és használják mindkét nyelvet.
Óvodánk egy vegyes életkorú óvodai csoporttal működik, és az Óvodai nevelés országos alapprogramjával összhangban valósítja meg sajátos célkitűzéseit és feladatait.
 
A bolgár-magyar kétnyelvű nemzetiségi óvodai nevelés az óvodás korú gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni fejlettségének megfelelően a magyar és a bolgár nyelvnek és kultúrának megismerését és elsajátítását, a kulturális hagyományok átörökítését és fejlesztését szolgálja. Óvodánkban arra törekszünk, hogy a gyermekek érzelmi biztonságának megteremtése mellett – figyelembe véve a gyermek nyelvismeretét – minél teljesebbé váljon a két nyelven folyó kommunikáció.
Bővebben
A XIX. században megindult nagyarányú bolgár betelepülés egyik jelentős központjává vált Budapest, különösen a főváros déli határán jelentő Ferencváros, Itt kezdte meg működését 1914-ben a Magyarországi Bolgárok Egyesülete, 1916-ban a Lónyay utcában alakult meg a bolgár egyházközség. Szintén a kerületben nyitotta meg kapuit az első bolgár iskola 1918-ban, valamint itt szentelték fel az első ortodox kápolnát is.

Ezek az intézmények azonban hamarosan szűknek bizonyultak az egyre gyarapodó bolgár közösség számára. Ekkor kezdeményezte a Magyarországi Bolgárok Egyesülete az új iskola és templom építése. A székesfőváros 1930-ban telket adományozott a bolgároknak céljaik megvalósításához. Ezután kezdtek hozzá a Vágóhíd utcai templom építéséhez, amely 1 év múlva el is készült. Az építkezés költségeit teljes egészében a Magyarországi bolgárok fedezték, adományaikból hetvenezer pengő gyűlt össze. Az ortodox templom megépülésével a Középső- Ferencváros vált a bolgár kisebbség kulturális és szellemi központjává.

A templom alkotója a századelő nagy építésze Árkay Aladár. Munkásságában jelentős helyet foglal el a templomépítészet. Hét temploma közül a Vágóhíd utcai bolgár templomot fejezte be utolsónak. A tervezéshez több, kiemelkedő bulgáriai templom szolgált mintául, köztük a híres szófiai Alekszander Nevszki székesegyház és a bacskovói kolostortemplom. Árkay Aladár háromhajós, bizánci alaprajzú, kupolás imaházat tervezett, melyben megtaláljuk az ortodox liturgia helységeit is. A templom sajátos építészeti értéket képvisel, hiszen nem csupán Budapest egyetlen bizánci stílusú épülete, de egyben a bolgár ortodox egyház legnyugatibb kapuja is. 

A templom több mint 80 éve a magyarországi bolgárság összetartozásának megtestesítője, egy élő, tevékeny kisebbség szimbóluma. Az építészettörténetileg fontos műemlék egyben a bolgár ortodox egyház Közép- és Nyugat Európai egyházmegyéjének központja. A templom a bolgár egyház szentjeinek, a szláv írásbeliség megteremtőinek – Szent Cirill és Metód – nevét viseli, akiket a római katolikus egyház Európa védőszentjeivé avatott.
 • A Jantra Bolgár Néptáncegyüttest 1996-ban alapították Magyarországon élő bolgár fiatalok. A Jantra arról az Észak-bulgáriai folyóról kapta az elnevezését, amelynek környékén található településekről származnak a magyarországi bolgárok. Azért esett a választás erre a névre, hogy mindig emlékezzünk őseinkre.

  A Jantra néptáncegyüttes célja a bolgár néptánc, népzene és hagyományok ápolása, valamint azok megismertetése. A táncegyüttes az elmúlt években jelentős szerepet tölt be a magyarországi bolgár fiatalok identitásának megőrzésében. A táncegyüttes közel egy évtizedes fennállasa alatt arra törekedett, hogy a bolgár folklór páratlan sokszínűségét elsajátítsa, ezért repertoárjában Bulgária valamennyi néprajzi régiójának - Sop, Severnyaski, Dobrudzsai, Trák, Pirini - autentikus táncai megtalálhatók. Számos néphagyományt bemutató tánc is része a repertoárnak (pl: koledari, lazarki, rusalii). A táncegyüttes táncait eredeti bolgár népviseletekben adja elő, törekedve a teljes hitelességhez.
  Bővebben

 • A Martenica táncegyüttest 1982. óta gyűjti, dolgozza fel a bolgár népzene és néptánc rendkívül színes, gazdag anyagát, ezáltal fontos szerepet vállalva a magyarországi bolgár kisebbség abbéli törekvéseiben hogy fenntartsák, ápolják, gazdagítsák hagyományaikat, kulturális értékeiket.

  Szakmai fejlődésük érdekében több alkalommal vettek részt hagyományőrző fesztiválokon, falusi ünnepeken, gyűjtőutakon, továbbképzéseken Bulgáriában. Táncaik színpadra állításában ismert bulgáriai koreográfusok segítettek. Ezek eredményeképp műsorukból a néptánc kedvelői betekintést nyerhetnek Bulgária összes nagyobb népcsoportjának folklórjába.

  Magyarországot, illetve a magyarországi bolgárságot több jelentős hazai ill. külföldi fesztiválon, rendezvényen képviselték az elmúlt évek során. Ezeken a fesztiválokon és nagyobb szabású rendezvényeken kívül természetesen Magyarországon több, elsősorban kisebbségi rendezvényen vesznek részt.

  Bővebben a Martenica honlapján: http://www.martenica.hu/
 • 2000 tavaszán Magyarországon házasodott bolgár asszonyok kezdeményezésére alakult a „Zornica” (Esthajnalcsillag) Bolgár Hagyományőrző Együttes, kezdetben azzal a  céllal, hogy a bolgár népi táncokat, dalokat, néphagyományokat és népszokásokat életben tartsa, tovább örökítse, terjessze a Magyarországon élő bolgár kisebbség körében. Az együttes egyre szélesebb ismertségre tett szert, és rövid idő alatt híveinek körébe nem csak a magyarországi bolgárok és más nemzetiségiek tartoztak, hanem még sok, a népi szokásokat és hagyományokat szerető és értékelni tudó rajongó. Az együttes sikeréért legtöbbet annak művészeti vezetője, a Szófiában végzett koreográfus Bűdyné Liliana Zafirova tett, akinek a nevét szakmai körökben jól ismerik Bulgárián és Magyarországon kívül Montrealban, New Yorkban, Bécsben és Brnóban is.
  Bővebben

A Malko Teatro 1996-ban jött létre Hadzsikosztova Gabriella és C. Nagy István kezdeményezésére és vezetésével. Alternatív kisebbségi színház, mert egyesíti magában az alternatív gondolkodásmódot és megoldásokat, valamint a kisebbségi színház jegyeit, nem csak nyelvében, de a kultúrához való viszonyában is.

Előadásaiban rengeteg mozgásszínházi, képzőművészeti, zenei és technikai elemet használ fel, de mindig alárendelve azokat az irodalom és a színház iránti elfogult szeretetnek. A bemutatott produkciók műfaj szerinti megoszlása nagyon változatos. Közülük öt (Gyakorlat a másságban, Szigetlakó, Mese okos gyerekeknek, Krokokandúr, Pillangó) magyar nyelven is bemutatásra került, és négy kétnyelvű előadást is készítettek (Gondolatok és szavak, Érintés, Koncert a másik oldalon, Babilon 2005). A Malko Teatrohoz az elmúlt években sok művész csatlakozott. A színház 22 tagja és több mint 40 munkatársa segítségével eddig 35 önálló produkciót hozott létre.

Tevékenységéhez a hátteret az 1997-ben létrehozott Alternatív Művészeti Alapítvány biztosítja.

Bővebben a Malko Teatro honlapján: http://www.malkoteatro.hu
kezdooldal
Kezdőoldal
egyesulet
Egyesület
bolgar_rendezveny
Bolgár ünnepek
tars_intezmenyek
Társ intézmények
Kövess minket

Kapcsolat

Magyarországi Bolgárok Egyesülete

Címünk:
1097 Budapest, Vágóhíd u. 62.
Telefon:
Hétfőtől-csütörtökig 9-1630 között
Pénteken 9-14 óra között
+36 (1) 216 65 60

Tanev Dimiter

Elnök


Tyutyunkov Mária

Irodavezető
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.